Chuyển tới nội dung

Lãnh đạo khoa

Khoa Địa chất có cơ cấu hiện tại bao gồm:
01 Trưởng Khoa
02 Trưởng Bộ môn (Địa chất Khai thác mỏ và Quản lý Tài nguyên khoáng sản)
01 Phó Trưởng Bộ môn (Quản lý Tài nguyên khoáng sản)
Hiện nay, Khoa Địa chất có 12 cán bộ giảng viên (chưa kể kiêm nhiệm, thỉnh giảng) trong đó có 02 tiến sỹ, 06 nghiên cứu sinh, 03 thạc sỹ và 01 cử nhân.