Chuyển tới nội dung

Hội đồng khoa

HỘI ĐỒNG KHOA ĐỊA CHẤT

 

Hội đồng Khoa Địa chất được thành lập theo quyết định số 1815/QĐ-TĐHHN ngày 18 tháng 5 năm 2022. Cơ cấu gồm:

1. Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức danh

1

PGS. TS. Phí Trường Thành

Trưởng Khoa

Trường ĐHTN&MTHN

Chủ tịch Hội đồng khoa

2

ThS. Nguyễn Chí Công

Phó Trưởng bộ môn Quản lý tài nguyên KS

Trường ĐHTN&MTHN

Ủy viên, Thư ký

3

TS. Lê Cảnh Tuân

Trưởng bộ môn Địa chất khai thác mỏ

Trường ĐHTN&MTHN

Ủy viên

4

TS. Trần Thị Hồng Minh

Tổ trưởng tổ công đoàn Khoa Địa chất

Trường ĐHTN&MTHN

Ủy viên

5

TS. Đặng Mỹ Cung

Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ

Bộ TN&MT

Ủy viên

6

TS. Lê Văn Lượng

Phó chánh Văn phòng Hội đồng phê duyệt trữ lượng khoáng sản Quốc gia

Bộ TN&MT

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Quốc Phi

Phó Trưởng khoa Môi trường

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

2. Nhiệm vụ

Hội đồng Khoa được thành lập để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Khoa, Bộ môn theo quy định tại điều 15 Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng Khoa Địa chất có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các quy định hiện hành khác.